نمایش 1–20 از 41 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب 1/2×16

size 16×1/2  رابط 16 به 1/2 برای اتصال خروجی شیر(رزوه دار ) به لوله ی سایز 16 مورد استفاده قرار

انشعاب چهار راهی 32×16

size 16×32 انشعاب 32 به چهار راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به چهار راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب دو راهی 16×1/2

size 16×1/2 اشعاب دوراهی 16 به 1/2 برای تبدیل یک راهی سایز 1/2  به دوراهی لوله 16 میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی 16×32

size 16×1 inch انشعاب 32 به دو راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به دو راهی 16 میلیمتر مورد استفاده

انشعاب دو راهی6 mm

size 6 mm انشعاب دو راهی 6 میل( زلال رود )برای تقسیم لوله اصلی به دو انشعاب فرعی قطره ای

انشعاب سه راهی 1/2×16

size 16×1/2 انشعاب 1/2 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 1/2 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب سه راهی 3/4×16

size 16×3/4 اشعاب 3/4 به سه  راهی 16 برای  تبدیل 3/4 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

انشعاب سه راهی 32×16

size 16×32 انشعاب 32 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به سه  راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

بست ابتدایی 6 میل

size 6 mm برای اینکه از لوله آبیاری قطره ای، انشعاب 6 میل بگیرید، به بست ابتدایی لوله 6 میلیمتر

بست ابتدایی به دوراهی 16

size 2ways×16 بست ابتدایی به دو راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به دو راهی 16 میلیمتر مورد

بست ابتدایی به سه راهی 16

size 3ways×16 بست ابتدایی به سه راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به سه راهی 16 میلیمتر مورد

زانو 16×1/2

size 16×1/2 زانو 16 به 1/2  برای تغییر مسیر ،تغییر سایز  استفاده میشود.  

سه راه انشعاب 100×2/5×2 اینچ

size 100×2/5×2  این سه راهی انشعاب با استفاده از ابزار سوراخ کن دستی لوله میتوانید راهی در لوله ایجاد و

شیر انشعاب 16به 12

size 16×12 شیرانشعاب سایز  16 به 12 جهت تبدیل سایز لوله 16 میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل

شیر انشعاب 1/2به تیپ (پیچی)

size 1/2×tape شیر انشعاب 1/2 به تیپ از یک طرف رزوه ای بوده است و به لوله اصلی متصل می

شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی)

size 12×tape  شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 12 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 12به 1/2

size 12×1/2 شیر انشعاب 12به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 12 آبیاری قطره ای 

شیر انشعاب 12به 20

size 12×20 شیر انشعاب  20 به 12 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل کردن

شیر انشعاب 14 به تیپ

size 14×tape این شیر جهت اتصال لوله 14  به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.