نمایش دادن همه 9 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

درپوش رزوه ای 1 1/2 اینچ

size 1 1/2 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1 اینچ

size 1 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/2 2 اینچ

size 2 1/2 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/2 اینچ

size 1/2 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/4 1 اینچ

size 1 1/4 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 2 اینچ

size 2 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 3 اینچ

size 3 inch از درپوش های رزوه ای جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله  استفاده میشود. این محصول 

درپوش رزوه ای 3/4 اینچ

size 3/4 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای مختلف 

درپوش رزوه ای 4 اینچ

size 4 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای