نمایش دادن همه 5 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 12× 16

size 16×12 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 12 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 20×20

size 20×20 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 20 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی به دوراهی 16

size 2ways×16 بست ابتدایی به دو راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به دو راهی 16 میلیمتر مورد

بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)

1اتمسفر : pressure(فشار- بار ) برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)  استفاده می شود 

بست ابتدایی لی فلت(چنگکی)

برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (دسته دار یا چنگکی)  استفاده می شود  و بعد