نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 6 میل

size 6 mm برای اینکه از لوله آبیاری قطره ای، انشعاب 6 میل بگیرید، به بست ابتدایی لوله 6 میلیمتر