نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 16به تیپ (پیچی)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، می تواند نوار های تیپ را به