نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب دو راهی6 mm

size 6 mm انشعاب دو راهی 6 میل( زلال رود )برای تقسیم لوله اصلی به دو انشعاب فرعی قطره ای