نمایش دادن همه 6 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

تیپ به 1/2

size tape ×1/2  رابط تیپ به 1/2 جهت اتصال لوله های 1/2به نوار تیپ آبیاری  استفاده می شود

رابط 16 به تیپ (پیچی بزرگ)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله

رابط 16به تیپ (پیچی)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، می تواند نوار های تیپ را به

رابط تیپ به تیپ (پیچی بزرگ)

size tape×tape جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ (پیچی)

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ کشویی

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ دچار مشکل جزئی