نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 16 به تیپ (پیچی بزرگ)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله