نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 16×16

size 16×16   رابط 16 به 16 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 16 قطره ای مورد استفاده قرار