نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رایزر کات آف 15سانتی متر-1/2 اینچ

3,370 تومان
size 1/2 inch 15cm  دارای قابلیت کوتاه کردن دارای خط برش رایزر کات آف15 سانت با مغزی 1/2 به گونه

رایزر کات آف 15سانتی متر-3/4اینچ

4,400 تومان
size 3/4inch 15cm  دارای قابلیت کوتاه کردن دارای خط برش رایزر کات آف 15 سانت با مغزی  3/4 به گونه

رایزر کات آف 30 سانتی متر -1/2اینچ

size 1/2inch 30cm  دارای قابلیت کوتاه کردن دارای خط برش رایزر کات آف 30  سانت با مغزی 1/2 به گونه

رایزر کات آف 30سانتی متر -3/4اینچ

5,700 تومان
size 3/4inch 30cm  دارای قابلیت کوتاه کردن دارای خط برش رایزر کات آف 30  سانت با مغزی 3/4 به گونه