نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

زانو دریپردار 16

زانو دریپردار 90 درجه؛ بیشتر در انتهای خطوط لوله 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد