نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب 1/2×16

size 16×1/2  رابط 16 به 1/2 برای اتصال خروجی شیر(رزوه دار ) به لوله ی سایز 16 مورد استفاده قرار