نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راه دریپر دار سر کوچک

سه راه دریپردار(قطره چکان) سر کوچک  از دو طرف به لوله 16 میلیمتر متصل شده وطرف  دیگر آن دارای قطره