نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی 20×16×20

size 20×16×20 این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر 20 میلیمتر