نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب بست ابتدایی16 به تیپ (پیچی)

شیر انشعاب  بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی لوله اصلی را سوراخ کرده و شیر