نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 14 به تیپ

size 14×tape این شیر جهت اتصال لوله 14  به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.