نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 1/2به تیپ (پیچی)

size 1/2×tape شیر انشعاب 1/2 به تیپ از یک طرف رزوه ای بوده است و به لوله اصلی متصل می