نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیرانشعاب 20 به تیپ(پیچی)

size 20×tape شیر انشعاب 20 به تیپ  جهت اتصال لوله 20 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.