نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 12به 20

size 12×20 شیر انشعاب  20 به 12 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل کردن