نمایش دادن همه 8 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی)

size 12×tape  شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 12 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 12به 20

size 12×20 شیر انشعاب  20 به 12 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل کردن

شیر انشعاب بست ابتدایی16 به تیپ (پیچی)

شیر انشعاب  بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی لوله اصلی را سوراخ کرده و شیر

شیر انشعاب لی فلت به 16

 size 16×leeflat شیرانشعاب لی فلت به 16 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به 20

size lee flat×20 شیرانشعاب لی فلت به 20 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله

شیرانشعاب 16*20

size 20*16 شیر انشعاب  20 به 16 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 16  میلیمتر و قطع و وصل کردن