نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب12*12

size 12×12  از شیر انشعاب 12به 12 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط