نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 14×16

size 14×16  از شیر انشعاب 16به14  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله