نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16 به 1/2

size 16 ×1/2 شیر انشعاب 16 به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 16 آبیاری