نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16به 12

size 16×12 شیرانشعاب سایز  16 به 12 جهت تبدیل سایز لوله 16 میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل