نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی)

size 16×tape  شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 16 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.