نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16*16

size 16*16  از شیر انشعاب 16به 16 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط