نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 20به 1/2

size 20×1/2 شیر انشعاب 20به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 20 آبیاری قطره ای