نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیرانشعاب 16*20

size 20*16 شیر انشعاب  20 به 16 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 16  میلیمتر و قطع و وصل کردن