نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 20×20

size 20×20  از شیر انشعاب 20به 20 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط