نمایش دادن همه 7 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 14×16

size 14×16  از شیر انشعاب 16به14  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله

شیر انشعاب 16*16

size 16*16  از شیر انشعاب 16به 16 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب12*12

size 12×12  از شیر انشعاب 12به 12 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیرانشعاب 16*20

size 20*16 شیر انشعاب  20 به 16 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 16  میلیمتر و قطع و وصل کردن