نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به