نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

میخ تثبیت لوله 16

میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله 16  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده