نمایش دادن همه 2 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

میخ تثبیت لوله 16

میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله 16  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده

میخ تثبیت لوله 20

میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله 20 مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله 20 بدنه آن به