نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کپسول زیر سطحی

در کپسول زیر سطحی زلال رود آب در محل ریشه پخش شده وبه هیچ وجه در سطح خاک نمی آید.