نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

زانو 16×1/2

size 16×1/2 زانو 16 به 1/2  برای تغییر مسیر ،تغییر سایز  استفاده میشود.