نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

دریپر روی خط 6نازله

قطره چکان‌هایی مخصوص آبیاری قطره‌ای که دارای شش خروجی هستند. این محصول با نام دریپر تنظیمی یا قطره چکان 6