نمایش 1–20 از 24 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16به 12

size 16×12 شیرانشعاب سایز  16 به 12 جهت تبدیل سایز لوله 16 میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل

شیر انشعاب 1/2به تیپ (پیچی)

size 1/2×tape شیر انشعاب 1/2 به تیپ از یک طرف رزوه ای بوده است و به لوله اصلی متصل می

شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی)

size 12×tape  شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 12 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 12به 1/2

size 12×1/2 شیر انشعاب 12به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 12 آبیاری قطره ای 

شیر انشعاب 12به 20

size 12×20 شیر انشعاب  20 به 12 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل کردن

شیر انشعاب 14 به تیپ

size 14×tape این شیر جهت اتصال لوله 14  به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 14×16

size 14×16  از شیر انشعاب 16به14  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله

شیر انشعاب 16 به 1/2

size 16 ×1/2 شیر انشعاب 16 به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 16 آبیاری

شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی)

size 16×tape  شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 16 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 16*16

size 16*16  از شیر انشعاب 16به 16 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب 20×20

size 20×20  از شیر انشعاب 20به 20 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب 20به 1/2

size 20×1/2 شیر انشعاب 20به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 20 آبیاری قطره ای 

شیر انشعاب بست ابتدایی 12 به تیپ (پیچی)

شیر اتصال بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی  سایز 16 میلیمتر، لوله اصلی را سوراخ

شیر انشعاب بست ابتدایی16 به تیپ (پیچی)

شیر انشعاب  بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی لوله اصلی را سوراخ کرده و شیر

شیر انشعاب لی فلت به 12

size 12×lee flat شیرانشعاب لی فلت به 12 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله

شیر انشعاب لی فلت به 16

 size 16×leeflat شیرانشعاب لی فلت به 16 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به 20

size lee flat×20 شیرانشعاب لی فلت به 20 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله