نمایش 1–20 از 24 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 16به 12

2,600 تومان
size 16×12 شیرانشعاب سایز  16 به 12 جهت تبدیل سایز لوله 16 میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل

شیر انشعاب 1/2به تیپ (پیچی)

2,800 تومان
size 1/2×tape شیر انشعاب 1/2 به تیپ از یک طرف رزوه ای بوده است و به لوله اصلی متصل می

شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی)

2,800 تومان
size 12×tape  شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 12 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 12به 1/2

2,600 تومان
size 12×1/2 شیر انشعاب 12به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 12 آبیاری قطره ای 

شیر انشعاب 12به 20

2,950 تومان
size 12×20 شیر انشعاب  20 به 12 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 12 میلیمتر و قطع و وصل کردن

شیر انشعاب 14 به تیپ

2,800 تومان
size 14×tape این شیر جهت اتصال لوله 14  به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 14×16

2,600 تومان
size 14×16  از شیر انشعاب 16به14  برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط لوله

شیر انشعاب 16 به 1/2

2,600 تومان
size 16 ×1/2 شیر انشعاب 16 به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 16 آبیاری

شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی)

2,800 تومان
size 16×tape  شیر انشعاب 16 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 16 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر انشعاب 16*16

2,600 تومان
size 16*16  از شیر انشعاب 16به 16 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب 20×20

2,950 تومان
size 20×20  از شیر انشعاب 20به 20 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب 20به 1/2

2,950 تومان
size 20×1/2 شیر انشعاب 20به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 20 آبیاری قطره ای 

شیر انشعاب بست ابتدایی 12 به تیپ (پیچی)

2,800 تومان
شیر اتصال بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی  سایز 16 میلیمتر، لوله اصلی را سوراخ

شیر انشعاب بست ابتدایی16 به تیپ (پیچی)

2,800 تومان
شیر انشعاب  بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی لوله اصلی را سوراخ کرده و شیر

شیر انشعاب لی فلت به 12

3,600 تومان
size 12×lee flat شیرانشعاب لی فلت به 12 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله

شیر انشعاب لی فلت به 16

3,600 تومان
 size 16×leeflat شیرانشعاب لی فلت به 16 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله 16

شیر انشعاب لی فلت به 20

3,750 تومان
size lee flat×20 شیرانشعاب لی فلت به 20 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله